Serveis Administratius Penedès, SCP
 

Campanya Renda'2004 

    Carta Renda'2004 Castellà           Adobe Acrobat Reader

               Carta Renda'2004 Català

 

Durant el període del 3 de maig al 1 de juliol s’estableix el termini per formalitzar la declaració de l’Impost Extraordinari sobre el Patrimoni, de l’exercici del 2004.

 

 - En principi, no tenen que declarar qui hagin percebut exclusivament aquestes rendes, al 2004:

a)      Un salari o una pensió inferior a 22.000 € (3.660.492 Ptes.)

b)      Interessos, dividends i beneficis de patrimoni que no superin als 1.600 € (266.218 ptes.) i estiguin sotmeses a una retenció.

c)       Rendes no subjectes a retenció procedents de lletres del Tresor i subvencions per adquirir habitatges de protecció oficial o preu tasat, que sumin, com a màxim i entre elles, 1000 € (166.386 ptes.)

d)      Rentes imputades immobiliàries  fins a 300,51€ (50.000 ptes.) procedents d’un únic immoble urbà, diferent a l’habitatge habitual.

e)      Beneficis de patrimoni, rendiments del treball, del capital i de les activitats professionals que sumin com a màxim i entre tots, 1.000€ (166.386 ptes.).

 Les persones que hagin guanyat més de 8.000 € (1.331.088 ptes.). Però menys de 22.000 € (3.660.492 Ptes.) tindran que declarar si el seu pagador no estava obligat a practicar-los la retenció, si perceben pensió compensatòria del seu ex conjugue o pensió d’aliments no exempta o bé cobren de varis pagadors si, deixant a part aquell que més els paga, els restants li proporcionen entre tots més de 1.000€ (166.386 ptes.).

             Per altra banda, alguns contribuents no tenen obligació de declarar però, si desitgen beneficiar-se de certes deduccions i reduccions que permetin obtindré una major devolució, poden fer-ho. Es tracta de:

a)      Els que aporten a plans de pensions.

b)      Els que s’apliquen la deducció per compra d’un habitatge.

c)       Els que s’apliquen la deducció per doble imposició internacional.

 LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA ES BASICAMENT LA SEGÜENT:

 *Treballadors per comte aliena: Certificat de percepcions i retencions sobre salaris, pensions i atur. La prestació per atur i les pensions d’invalidesa permanent tributen.

 *Habitatge: Rebut de la Contribució Urbana 2004; Rebut de la Plusvalia Urbana 2004: Rebut d’interessos i amortitzacions per adquisició d’habitatge; Compte habitatge; Rebuts de lloguers pagats i Imports de lloguers rebuts i despeses de les finques llogades (Declaració anual de l’IVA, model 390).

 *Capital: Certificat de comptes bancàries: comptes corrents o d’estalvi, dipòsits a termini fix i comptes financeres; Certificat de l’entitat dipositària d’accions cotitzades, obligacions i títols de deute  pública o privada.

 *Altres documents: Justificants de Compres o Vendes de Bens Mobles o Immobles realitzades al 2004; Inversions en plans de Pensions, Fons d’Inversió i els seus reintegraments, etc.).

 Quedant a l’espera de les seves notícies, el saludo cordialment i aprofito per informar-los que el preu serà el següent:

            Simplificades à   35€               Ordinàries i Patrimonis à    40

 Per concertar visita o fer qualsevol consulta, poden deixar el seu missatge a qualsevol hora del dia al meu contestador  automàtic (Tel. 93 897 50 30) o Tel. Mòbil 636712754.

                             E-mail: jmartos@jmartos.com

 Atentament,